REIB OÜ

Teostusmőődistamise eesmärk on valminud ehitiste vői selle osade asendi jm karakteristikute fikseerimine ja dokumenteerimine. Nii sőnastab "Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord".

Oma sisult jaotub teostusmőődistamine kaheks:

Valminud objekti teostusmőődistamine: tehnovőrgud (torustikud, kaablid jm), teed, platsid, mis tahes valmis ehitised. Need tööd tehakse ülalmainitud korra järgi.

Ehitamisel oleva objekti, sh selle osade teostusmőődistamine: mullatööd, ehitusalused, vundamentide elemendid, betoonitööd, kandevkonstruktsioon, liftišahtid jne. Neid töid ülalmainitud kord ei reguleeri.

Valminud objekti teostusmőődistuse väljundiks on nii paber- kui digikandjal joonis, mis esitatakse ka omavalitsusse. Ehitamisel oleva objekti teostusjooniste väljund lepitakse kokku geodeetide ja ehitaja vahel.

Eriti oluline on maa-aluste tehnovőrkude teostusmőődistamine. Nende mőőtmise hetkel peab torustiku vői kaabli kaevis vähemalt sőlm- ja käänupunktides olema avatud. Vastasel juhul ei ole pahatihti tagantjärgi torustiku / kaabli asendit vőimalik piisava täpsusega määrata. See vőib olla hilisemate kaevetöödega torustikele / kaablitele pőhjustatud avariide pőhipőhjuseks. Lisaks määratakse teostusmőődistamisega ka mitmed olulised parameetrid nagu näiteks isevoolse torustiku kalle.

REIB-i jaoks on teostusmőődistamine üheks pőhiliseks tööliigiks. Meil on laialdane kogemus ja oskused selle töö professionaalseks tegemiseks. Meie juhtimissüsteem vőimaldab tagada ehitaja jaoks ääretult olulise - operatiivsuse. Lisaks on meie spetsialistid osalenud ülalnimetatud korra väljatöötamisel, mistőttu me teame täpselt, millistele nőuetele korralik teostusjoonis vastama peab.

Teostusmőődistuse tellimuse vastuvőtmisel on meil tarvis teada aega, millal on sobivaim aeg mőőtmiseks (rajatis valmis ning kaevis veel avatud), objekti ulatust, mis tuleb mőődistada, milliseid ehitusmaterjale on kasutatud ja kas on tarvis täita ka mingeid üldkehtiva korraga määratlemata erinőudeid.

Teostusjoonise tellimine on ehitaja kohustus, teostusjoonised on ehitise täitedokumentatsiooni osa.

Tellimuse vői hinnaküsimise esitamiseks pöörduge:

Andrus Arming, tel 661 3742, andrus(at)reib.ee

Ülo Amor (Tartu - Lőuna-Eesti piirkond), tel 733 7140, ylo.amor(at)reib.ee

Vaadake meie suuremate tööde loetelu ja tööde näidiseid.