Abiprogrammi "reibGeoloogiaProfiil" abil on võimalik tekitada etteantud trassi telje alusel pikiprofiilidele sobivad geoloogilised tulbad.

Programmi tööks on vajalik trassi telg (murdjoon, AutoCAD Civil 3D trassitelg - "Alignment" või siis AutoCAD Civil 3D profiili vaade "Profile View"). Trassi telje valikuks tuleb lehel "Üldine" jaotises "Telg" valida kasutatav telje tüüp, määrata uuringute maksimaalne kaugus teljest ning osutada siis vastavale joonise elemendile. Kui elemendi valik õnnestub, siis saadab programm koheselt päringu REIB andmebaasi ja mõne sekundi pärast kuvatakse lehel „Uuringute andmed“ kõik leitud uuringupunktid ning nendes teostatud uuringud.
Kui Te muudate maksimaalset kaugust teljest, siis tuleb uuringupunktide valiku värskendamiseks vajutada nupule "Võta uuringud".

Profiili koostamisel kasutatakse kolme mõõtkava: horisontaal-, vertikaalmõõtkava ja geoloogia mõõtkava. Horisontaalmõõtkava alusel  määratakse kasutatav tekstikõrgus ja sellele vastavad profiili päiste ja abijoonte vahelised kaugused. Vertikaal- ja horisontaalmõõtkavade suhte abil määratakse maapinna kõrguse kordaja. Horisontaalmõõtkava ja geoloogia mõõtkava suhte alusel määratakse geoloogia tulba kõrguse kordaja.
"Profile View" korral võetakse horisontaal- ja vertikaalmõõtkava automaatselt.

Tekstistiil määrab pikiprofiilis kasutatava teksti stiili. Vaikimisi kasutatakse joonises aktiivset teksti stiili. Abiprogrammis ei saa luua uut teksti stiili.

Jaotises "Kinnituspunkt" tuleb määrata profiili vasaku-alumise nurga asukoht joonises, profiili kõrguse arvutamisel kasutatavad minimaalne ja maksimaalne kõrgus ja "Profile View" korral ka geoloogilise tulba nihe maapinna suhtes.

Kui telg on valitud ja kinnituspunkt määratud, aktiviseerub ka "Joonista" nupp ning selle nupu vajutamise järel tekitatakse joonisesse geoloogilised tulbad.

Vaikimisi koostatakse profiil kõikide leitud uuringupunktide andmetest. Valikut saab muuta lehel "Uuringute andmed". Selleks on vaja nende uuringute eest "linnuke" eemaldada.

  

Eestikeelne versioon Ingliskeelne versioon Mobiilisõbralik versioon