Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ

Eesmärk

Koondplaani eesmärgiks on tagada kliendile vőimalikult väikeste kulutustega igal ajahetkel tegelikkusele vastav geodeetiline alusplaan. Kahjuks hetkel on väga vähe selliseid territooriumite valdajaid, kes omaksid täit ülevaadet nende territooriumil toimuvast.

Üldiselt tellitakse topo-geodeetilisi mőődistamisi ainult mingi ehituse projekteerimiseks, kuid kahjuks peale ehitise valmimist ei kanta situatsiooni muudatusi olemasolevale geodeetilisele alusele. Nüüd, kui on vaja hakata jälle midagi planeerima, siis tuleb tellida uus mőődistus.

Liitudes koondplaani süsteemiga ja tagades selle, et kőikide Teie territooriumil teostatud tööde kohta jőuavad koondplaanipidajani teostusjoonised, on Teil alati oma territooriumi kohta olemas őige geodeetiline alusplaan.

Koondplaani koostamise aluseks on maamőőtjate poolt koondplaanipidajale esitatavad geodeetilised mőődistused (ehitusgeodeetilised uurimistööd ja ehitusjärgsed teostusmőődistused).

Ehitusgeodeetilised uurimistööd on üldjuhul teostatud ehituseelsel perioodil, seega väga suure tőenäosusega omavad need andmed ainult ajaloolist väärtust. Kui Teie sooviks on omada alati tegelikkusele vastavat geodeetilist alusplaani, siis peavad koondplaanile jőudma ka kőik teostusjoonised (midagi ehitati, midagi lammutati). 

Juurdepääs

Koondplaani väljunditeks on CAD väljavőtted (nt AutoCAD vői MicroStation) ja üle interneti vaadeldav veebikaart (http://www.reib.ee/valveplaan/).

CAD väljundid on mőeldud projekteerimisalusteks vői ka uute teostusjooniste alusplaanideks.

Veebikaart on mőeldud andmete vaatamiseks üle Interneti brauserite, andes territooriumite valdajatele vőimaluse igal ajahetkel ning igast maailma punktist juurdepääsu koondplaanile. 

Koondplaani pidamine

Geodeetilised situatsioonielemendid kantakse ja hoitakse Koondplaanil vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord” lisas 1 sätestatule.

Koondplaanipidaja on valmis süsteemi laiendama ka ülalnimetatud määruses reglementeerimata objektidega, kehtestades nendele süsteemipoolsed standardid.

Koondplaani peetakse andmebaasipőhisena. Andmebaasi mootoriks on PostgreSQL andmebaasimootor, millisele on lisatud PostGIS moodul.

Koondplaani redigeerimine ja täiendamine toimub AutoCAD keskkonnas.

Koondplaanist veebi kaardi koostamiseks kasutatakse MapServer tarkvara.

CAD maailmas kasutatakse erinevate geomeetriate kujutamiseks punkt- ja joonobjekte, viimased vőivad koosneda nii sirglőikudest kui ka ringikaartest. GIS maailmas kasutatakse erinevate geomeetriate kujutamiseks samuti punkt- ja joonobjekte, kuid erinevalt CAD maailmast ei sisalda joonobjektid ringikaari. Koondplaanile kandmisel ligindatakse kőik ringikaared sirgeteks ja seda maksimaalse kőőluveaga 4.5 cm.

Tööpőhimőtted

  1. Maamőőtja algatab mőődistustöö ja kannab süsteemi esialgse mőődistuspiiri. Esitatud mőődistuspiiri alusel koostatakse maamőőtjale koondplaani väljavőte.
  2. Enne mőődistustöö lőppu teeb maamőőtja täpsustatud mőődistuspiiri alusel uue päringu ning kui selle aja jooksul on antud piirkonnas koondplaanile lisandunud uusi teostusjooniseid, väljastatakse ka nendest saadud situatsiooni elemendid maamőőtjale. Maamőőtja on kohustatud tagama selle, et tema poolt esitatud plaanile oleksid kantud kőik teostusjoonised, millised on koondplaanile kantud vähemalt viis päeva enne joonise esitamist koondplaanipidajale.
  3. Maamőőtja esitab oma mőődistuse Koondplaanipidajale. Koondplaanipidaja kontrollib, kas maamőőtja on viimase 5 päeva jooksul teostanud kontrollpäringu ja kui ta seda teinud ei ole ning antud piirkonda on süsteemi lisandunud uusi töid, siis süsteem blokeerib töö vastuvőtmise, saates selle plaani uuendamiseks tagasi.
  4. Koondplaanipidaja algatab süsteemi esitatud tööde alusel mőődistuse süsteemi kandmise töö/dokumendi.
  5. Koondplaanipidaja kontrollib, kas maamőőtja on täitnud antud dokumendi punkti 2 ja kui ta leiab, et seda pole täidetud, siis saadetakse töö tagasi ning maamőőtja peab puudused likvideerima. Uuesti esitatud tööle peavad olema kantud kőik koondplaanile kantud situatsiooni elemendid, millised on vanemad kui 5 päeva arvestades töö uuesti esitamise päevast.
  6. Koondplaanipidaja teostab esitatud tööle visuaalse kontrolli, täiendab antud tööd uute vahepeal lisandunud teostusjooniste andmetega, seostab töö piirile jäävate elementide otsad ning kannab seejärel muutused koondplaanile.
Eestikeelne versioon Ingliskeelne versioon Mobiilisõbralik versioon