Eesti maapőue geoloogiline ehitus on väga mitmekesine. Esineb ehitusalusena kindlat lubjakivi, aga ka ehitamise seisukohalt väga ebasoodsalt varieeruvate omadustega kvaternaarseid pinnaseid (savid, liivad, kruusad, moreenid, turvas ning muda).

Ehitusgeoloogilised (ka geotehnilised) uuringud on eelkőige vajalikud suuremate vői keerulistesse pinnaseoludesse rajatavate ehitiste projekteerimisel. Samas ei saa nende vajalikkust alahinnata ka näiteks eramute projekteerimisel ja ehitamisel. Vundamenditeema ebapiisavast käsitlemisest tekkivaid vigu on hiljem väga keerukas, aga tihti ka vőimatu likvideerida. Uuringud vőimaldavad otstarbekalt projekteerida ehitiste vundamente. Siin annab oluliselt kokku hoida kliendi rahalisi vahendeidI

lma ehitusgeoloogiata vőib tulemuseks olla:

ebapiisava kandevőimega vundament - ehitise ülemäärased deformatsioonid (viltuvajumine, praod, purunemisoht) 

üledimensioneeritud vundamendi - lihtsalt mőttetult kallis

- ehitamine ebasoodsasse kohta vői ebasobivale pinnasekihile - tulemuseks samuti kas deformeerumine vői hoopis liigniiskus vői üleujutatus.

Samuti on ehitusgeoloogilisi uuringuid vaja infrastruktuuriehitiste (teed, raudteed, torustikud, sadamarajatised jne) projekteerimisel. Seda ka siis, kui pinnaste kandevőimelised omadused on soodsad, kuid on vaja määrata kaevetööde kategooriad. Ka detailplaneeringu koostamisel on hea teada planeeritava ala ehitusgeoloogilisi tingimusi, mis vőivad oluliselt muutuda isegi ühe elamukrundi piires.

Ehitusgeoloogilise uurimistöö pőhimeetoditeks on puuraukude rajamine, pinnaste välikatsed ja laboratoorsed katsed. Uuringute tulemusena valmib ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne, mis annab projekteerijale asendamatut informatsiooni projekteerimisotsuste ja -arvutuste tegemisel.

Ehitusgeoloogilisi uurimistöid tehakse "Ehitusgeoloogiliste uurimistööde tegemise korra" järgi, uuringute tehniline pool on reguleeritud erinevate standarditega.

REIB-i jaoks on ehitusgeoloogilised uurimistööd üheks pőhiliseks tööliigiks. Meil on laialdane kogemus, oskused ja kaasaegne tehniline varustus selle töö professionaalseks tegemiseks.

REIB-ist Ehitusgeoloogilise uurimistöö tellimiseks piisab tavaliselt teadmisest, kuhu ja mida kavandatakse ehitada. Kuhu selleks, et täpselt planeerida välitööd ja mida selleks, et teha uuringud vajaliku tiheduse ja  sügavusega. Uuringute programm ja maht on hea kavandada ja kooskőlastada tellijaga juba pakkumise staadiumis. Oluline roll uuringu lähteülesande kujundamisel on projekteerijal, kes on otseselt saadud tulemuste kasutaja.

Tellimuse vői hinnaküsimise esitamiseks pöörduge:

Indrek Heidemaa tel 646 5113, indrek(at)reib.ee

Vaadake meie suuremate tööde loetelu ja tööde näidiseid

Eestikeelne versioon Ingliskeelne versioon Mobiilisõbralik versioon